حقیقت ایمان

امام رضا علیه السلام در مورد حقیقت ایمان فرمودند:

الإیمانُ هُوَ مَعرِفَةُ بِالقَلبِ وَ اِقرارُ بالِلسّانِ وَ عَملَ بِالاَرکانِ؛

ایمان عبارت است از:شناخت قلبی، اقرار و اعتراف زبانی و عمل با اعضا و جوارح. 
تحت العقول، ص 422


منبع این نوشته : منبع